TSUE wyjaśnia zakres prawa do uzyskania kopii danych osobowych na podstawie RODO

W dniu 4 maja 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie F.F. przeciwko austriackiemu organowi ochrony danych (DSB) (C-487/21). Wyrok zapadł w odpowiedzi na wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Federalny Sąd Administracyjny Austrii, w którym zwrócono się o wyjaśnienie zakresu prawa dostępu na podstawie art. 15 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Sprawa powstała w związku z wnioskiem o dostęp do danych osobowych, przy czym austriacki sąd zapytał, czy prawo dostępu na podstawie RODO jest spełnione, gdy administrator danych udostępnia dane osobowe w formie zestawienia zbiorczego, czy też obowiązek obejmuje również udostępnienie wyciągów z dokumentów, całych dokumentów oraz wyciągów z baz danych zawierających dane osobowe.
TSUE uznał, że prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu na podstawie art. 15 ust. 3 RODO wymaga dostarczenia osobie, której dane dotyczą, wiernej i zrozumiałej reprodukcji wszystkich istotnych danych. Obejmuje to prawo do uzyskania kopii fragmentów dokumentów, całych dokumentów lub fragmentów baz danych zawierających dane osobowe osoby, której dane dotyczą, jeżeli jest to niezbędne do skutecznego wykonywania jej praw bez naruszania praw i wolności innych osób. TSUE podkreślił, że termin „kopia” odnosi się do danych osobowych zawartych w dokumencie, a nie do samego dokumentu.
Ponadto TSUE wyjaśnił, że art. 15 ust. 3 zdanie pierwsze RODO nie może być interpretowany jako ustanawiający odrębne prawo od tego przewidzianego w art. 15 ust. 1 RODO. Pojęcie „informacji” w art. 15 ust. 3 zdanie trzecie odnosi się wyłącznie do danych osobowych, których kopię administrator danych musi dostarczyć na podstawie art. 15 ust. 3 zdanie pierwsze RODO.

Orzeczenie to oferuje cenne wskazówki dotyczące zakresu prawa do uzyskania kopii danych osobowych na mocy RODO, wyjaśniając zakres obowiązków administratora danych i pomagając zapewnić skuteczne wykonywanie praw osób, których dane dotyczą.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS